FANDOM


ZOBACZ oficjalną stronę Świadków Jehowy na: JW.ORG

Jehowa – jedyny Bóg prawdziwy. Stwórca wszystkiego. Imię to jest kauzatywną, niedokonaną formą hebrajskiego czasownika hawáh („stawać się”) i oznacza „On powoduje, że się staje”. Wyraża ono w pełni Jego tożsamość, osobowość i przymioty. Tytuły nadawane Jehowie takie jak: „Bóg”, „Pan Wszechwładny” („Adonaj”), „Stwórca”, „Ojciec”, „Wszechmocny” czy „Najwyższy” nie są odpowiednikami Jego imienia ani też nie oddają znaczenia tego imienia.

W manuskryptach hebrajskich imię Boże zapisywano czterema literami יהוה (jod, he, waw, he, które można oddać jako: JHWH). Nie zachowała się pierwotna wymowa imienia Bożego. W literaturze polskiej od XVI wieku najbardziej rozpowszechnioną formą jest: Jehowa. W XX wieku powstała forma Jahwe, preferowana przez większość badaczy. Imię Boże występuje w Biblii blisko 7000 razy i było powszechnie używane w czasach biblijnych.

Jehowa Zastępów (hebr. Jehowáh cewaʼòt) – szczególny tytuł nadany Bogu Jehowie występujący w Biblii hebrajskiej 279 razy w tej formie (283 razy licząc zwroty podobne).

W zdecydowanej większości wypadków tytuł ten występuje w księgach prorockich, zwłaszcza u Izajasza, Jeremiasza i Zachariasza. Wyrażenia tego (zapisanego literami greckimi) użyli również apostoł Paweł i Jakub, gdy cytowali proroctwa lub do nich nawiązywali (Rz 9:29 i Jak 5:4 por. z Iz 1:9).

Hebrajskie słowo cawáʼ (l.mn. cewaʼòt) zasadniczo odnosi się do literalnego wojska, czyli sił zbrojnych — jak w Rodzaju 21:22, Powtórzonego Prawa 20:9 i wielu innych wersetach. Bywa jednak używane również w sensie przenośnym, np. gdy wspomniano „niebiosa i ziemię oraz całym ich zastęp” lub o „słońcu i księżycu, i gwiazdach, całym zastępie niebios” (Rdz 2:1; Pwt 4:19). Liczbą mnogą, cewaʼòt, określano niekiedy oddziały izraelskie, np. w Wyjścia 6:26, 7:4; Liczb 33:1; Psalmie 44:9; 60:10. Zdaniem niektórych uczonych „zastępy” w wyrażeniu „Jehowa Zastępów” oprócz aniołów obejmują wojska izraelskie oraz nieożywione ciała niebieskie. Wydaje się jednak, że oznaczają przede wszystkim — a być może wyłącznie — siły anielskie.

Linki zewnętrzne

Zobacz też