FANDOM


Biblia (Pismo Święte natchnione Słowo Jehowy Boga, które ze względu na starożytne pochodzenie, łączny nakład, liczbę przekładów, wybitne walory literackie oraz doniosłe znaczenie dla całej ludzkości uznawane jest za Księgę wszech czasów. Niepodobne do żadnej innej książki, na żadnej się nie wzoruje. Biblia jest sama w sobie arcydziełem przysparzającym chwały jej niezrównanemu Autorowi. Żadna inna książka nie miała tylu nienawistnych wrogów ani nie była narażona na tak zaciekłe ataki. Składa się z 66 ksiąg — od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia.

Pisma HebrajskieEdytuj

Rodzaju Wyjścia Kapłańska Liczb Powtórzonego Prawa Jozuego Sędziów Rut 1 Samuela 2 Samuela 1 Królów 2 Królów 1 Kronik 2 Kronik Ezdrasza Nehemiasza Estery Hioba Psalmy Przysłów Kaznodziei Pieśńnad Pieśniami Izajasza Jeremiasza Lamentacje Ezechiela Daniela Ozeasza Joela Amosa Abdiasza Jonasza Micheasza Nahuma Habakuka Sofoniasza Aggeusza Zachariasza Malachiasza

Pisma GreckieEdytuj

Mateusza Marka Łukasza Jana Dzieje Rzymian 1 Koryntian 2 Koryntian Galatów Efezjan Filipian Kolosan 1 Tesaloniczan 2 Tesaloniczan 1 Tymoteusza 2 Tymoteusza Tytusa Filemona Hebrajczyków Jakuba 1 Piotra 2 Piotra 1 Jana 2 Jana 3 Jana Judy Objawienie

Świadkowie Jehowy są przekonani, że wyłącznie Biblia jest Słowem Bożym. Odrzucają wszystkie inne tradycje pozabiblijne, trzymają się ściśle Biblii jako podstawy wszystkich swoich wierzeń, mogą zrozumieć ją lepiej dzięki pośrednictwu Ciała Kierowniczego, które publikuje literaturę biblijną. Uważają, że "całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne" (2 list do Tymoteusza 3:16).

Słowo Boże jest natchnione

Jest praktycznym przewodnikiem w naszych czasach

Napisana dla ludzi ze wszystkich ras i narodów

Zobacz też Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki