FANDOM


Emblematy

Emblematy Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa

Baner Kongres 2011

Tablica informacyjna kongresu okręgowego (Kraków, 2011)

ZOBACZ oficjalną stronę Świadków Jehowy: JW.ORG

Świadkowie Jehowy (pełna nazwa: Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy) – ogólnoświatowa wspólnota wyznaniowa głosząca, że jedynym Bogiem jest Jehowa, przekonana o zbliżającym się Armagedonie i mającym po nim nastać raju na ziemi. Świadkowie Jehowy są zaliczani do tzw. nurtu badackiego, ruchu zapoczątkowanego przez Charlesa T. Russella w roku 1870 w Pensylwanii (Stany Zjednoczone). Wspólnota liczy około 8,4 miliona głosicieli w 240 krajach i terytoriach zależnych na całym świecie.

Świadkowie Jehowy są znani z działalności ewangelizacyjnej i rozpowszechniania swoich publikacji (w tym Strażnicy oraz Przebudźcie się!).

Historia

Wierzenia

Biblijne wierzenia Świadków Jehowy zatwierdzana Ciało Kierownicze. Nauki biblijne nie zostały objawione Świadkom Jehowy w jakiś cudowny sposób lecz są wynikiem coraz lepszego rozumienia Biblii oraz działania ducha świętego wpływającego na Ciało Kierownicze. Wszelkie biblijne nauki obowiązują wszystkich Świadków Jehowy, chyba że zostały pozostawione indywidualnej decyzji, czyli własnemu osądowi (tzw. "kwestia sumienia"):

 1. Biblia: Świadkowie Jehowy są przekonani, że wyłącznie Biblia jest Słowem Bożym. Odrzucają tzw. Tradycję Apostolską oraz wszystkie inne tradycje pozabiblijne, trzymają się Biblii jako podstawy wszystkich swoich wierzeń, mogą zrozumieć ją lepiej dzięki pośrednictwu Ciała Kierowniczego. Uważają, że "całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne" (2 List do Tymoteusza 3:16).
 2. Bóg: Świadkowie Jehowy wierzą w Jednoosobowego Boga, Jehowę i oddają cześć tylko jemu, jako jedynemu prawdziwemu Bogu. Nie wierzą, że Ojciec, Syn i Duch Święty są hipostazami Trójosobowego Boga, jako naukę niebiblijną. Kładą duży nacisk na posługiwanie się biblijnym imieniem własnym Boga Stwórcy - Jehowa - w odpowiednich sytuacjach i z należytym szacunkiem: (...) Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony (...) (List do Rzymian 10:13; Biblia Tysiąclecia) - jest to cytat z Księgi Joela: (...) Każdy jednak kto wezwie imienia Jahwe, będzie zbawiony (...) (Joela 3:5 Biblia Tysiąclecia (wyd. I i II)) lub (...) Każdy jednak, kto wzywać będzie Imienia Jahwe, będzie zbawiony (...) (Joela 3:5 (Biblia Poznańska)).
 3. Duch święty: wierzą, że jest czynną siłą (mocą) Bożą, nieosobową energią, za pośrednictwem której Bóg wykonuje swoją wolę, i której może udzielać innym.
 4. Jezus Chrystus: wierzą, że jest jednorodzonym Synem Boga Jehowy (imię Jezus znaczy 'Jehowa jest zbawieniem'):
  • był pierwszym stworzeniem Boga ("pierworodnym wszelkiego stworzenia" (List do Kolosan 1:15);
  • istniał w postaci duchowej (podobnie jak Bóg i aniołowie); zanim został człowiekiem, do której to postaci powrócił po wstąpieniu do nieba;
  • uczestniczył razem z Bogiem w stwarzaniu świata materialnego i duchowego;
  • jego życie zostało przeniesione z Nieba do łona dziewicy Marii;
  • jego złożone w ofierze doskonałe życie daje wszystkim ludziom możliwość dostąpienie zbawienia - uzyskania życia wiecznego;
  • od jesieni roku 1914 z upoważnienia Bożego króluje w Niebie (nad Ziemią zapanuje wkrótce po Armagedonie i będzie nad nią panować przez 1000 lat, po czym odda władzę swemu Ojcu, Jehowie);
  • archanioł Michał, o którym mówi Biblia to Jezus Chrystus w swym bycie przedludzkim i po powrocie do nieba;
  • został zgładzony na palu męki (został przybity do prostej belki, pala (crux simplex - krzyż prosty), a nie do krzyża czyli dwóch belek połączonych pod kątem prostym;
  • po zmartwychwstaniu nie posiadał ciała fizycznego.
 5. Królestwo Boże: wierzą, Królestwo Chrystusa jest jedyną nadzieją dla ludzkości; będzie nim rząd znajdujący się w niebie, złożony z Jezusa oraz 144 000 wybranych (tzw. małe stadko, które nie zostało jeszcze zebrane), namaszczonych duchem chrześcijan; że już wkrótce zostanie zniszczony obecny zły świat ze wszystkimi ludzkimi rządami i religiami, i zostanie zaprowadzony nowy porządek na świecie, w którym zapanuje sprawiedliwość i pokój. Pozostali zbawieni będą żyć w raju na przemienionej ziemi, na podobieństwo Adama i Ewy. Chrystus będzie Królem, panując nad ziemią przez 1000 lat, po czym odda władzę swemu Ojcu, Jehowie.
 6. Szatan = oszczerca, oskarżyciel, kłamca, Diabeł = wróg, przeciwnik Boży - zbuntowany, upadły anioł, który zapragnął aby jemu, nie Stwórcy oddawano cześć, pociągnął do buntu przeciwko Jehowie wielu innych aniołów, którzy tym samym stali się demonami. Szatan Diabeł nie jest "złem" jako takim: zjawiskiem czy cechą, lecz jest konkretną, niewidzialną dla ludzi (duchową) potężną, lecz złą istotą. W Biblii jest nazywany "bogiem tego świata" (2 List do Koryntian 4:4). Czasowo została mu dana władza nad całym światem - "cały zaś świat leży w mocy Złego" (1 List Jana 5:19) (z systemami politycznymi, gospodarczymi i religijnymi). Jego władza została w roku 1914 ograniczona do obszaru Ziemi ("I nastąpiła walka na niebie; Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, (...) I został strącony wielki Smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkaną ziemię, został strącony na ziemię, a z nim jego aniołowie (...) radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i biada morzu - bo zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu" (Objawienie 12:7-12). Szatan Diabeł zostanie pochwycony i wtrącony do czeluści (otchłani) a w końcu zniszczony wraz z demonami (Obj. 20:1-3). Sukcesem Szatana w świecie ludzi jest to, iż udało mu się przekonać większość ludzi, iż nie istnieje jako realna zła istota, i że przedstawia się go jako zabawnego rogatego stworka (bożek Pan z mitologii greckiej), który występuje przeważnie w bajkach, filmach, kawałach i prawie zawsze udaje się ludzkiemu bohaterowi go pokonać bądź przechytrzyć.
 7. Ziemia: wierzą, że pierwotnym zamierzeniem Bożym wobec Ziemi było, aby była w całości zaludniona czcicielami Stwórcy i że Bóg nie zmienił swojego zamierzenia co do ludzi i Ziemi. Wierzą, że w momencie "końca systemu rzeczy", tj. kiedy wojna światowa Armagedonu zniszczy zło tego świata i tych z ludzi, którzy nie spełniają wymagań Jehowy, zbawione osoby będą cieszyć się życiem wiecznym jako doskonali ludzie i że wszyscy zmarli, zachowani w pamięci Bożej, zostaną wskrzeszeni.
 8. Śmierć: wierzą, że zmarli nie mogą działać - nie mogą nic czynić (człowiek nie posiada duszy. Ludzie w momencie śmierci przestają istnieć lecz istnieją w pamięci u Boga. Ponowne zaistnienie jest możliwe dopiero przy zmartwychwstaniu).
 9. Dusza: człowiek żyjący jest duszą – ciało stworzenia żyjącego to dusza – "dusza, która grzeszy ta umrze" (Księga Ezechiala 18:4) oraz "stał się człowiek duszą żyjącą" (Księga Rodzaju 2:7). Duszami również wszelkie zwierzęta zamieszkujące ziemię i wody (Ks. Rodzaju 1:20).
 10. Zbawienie: wierzą, że Jehowa, poprzez swego Syna, zapewni wszystkim prawdziwym chrześcijanom wybawienie z teraźniejszego, niegodziwego świata oraz wyzwolenie z niewoli grzechu i śmierci.
 11. Dni ostatnie: wierzą, że po 2520 latach od roku 607 p.n.e. (data zburzenia Jerozolimy przez Nabuchodonozora), czyli w roku 1914 nastąpiło niewidzialne wstąpienie Jezusa na tron w niebie, od którego określają czas dni ostatnich tego złego systemu rzeczy czyli obecnych złych rządów na ziemi, zakończy je Armagedon po którym ma nastąpić Królestwo Boże.
 12. Oddzielenie od świata: uważają, że "nie należeć" do obecnego świata, to odcinanie się od różnego rodzaju aktywności politycznej i samorządowej - chociaż biorą udział w różnych pracach społecznych [1]. Według Biblii miało to być jedną z cech naśladowców Jezusa. "Nie jesteście częścią świata" (Ewangelia Jana 15:19). Nie biorą udziału w życiu politycznym ani w służbie wojskowej, policyjnej czy innej służbie mundurowej, mającej związek z walką lub używaniem broni. Dbają o zaspokajanie potrzeb materialnych swoich rodzin oraz współwyznawców, ale unikają pogoni za dobrami materialnymi i sławą, w tym za rozmaitymi rozrywkami. Mają obowiązek dbania o swoją powierzchowność, czystość - duchową, fizyczną, moralną, umysłu i mowy - i schludny wygląd. Mają stronić od "złego towarzystwa, które psuje pożyteczne zwyczaje" (1 List do Koryntian 15:33) i starać się utrzymywać kontakty z wyznawcami prawdziwego Boga. Świadkowie Jehowy nazywają wszystkich swoich współwyznawców "braćmi" i "siostrami" - "Wy wszyscy jesteście braćmi" (Ewangelia Mateusza 23:8).
 13. Wykluczenie: w przypadku kiedy ujawni się, że jakiś wyznawca postępuje wbrew biblijnym zasadom wiary lub publicznie odejdzie od istotnej doktryny wiary, bądź popełni jakiś grzech, a nie okaże szczerej skruchy i żalu za swoje złe postępowanie, Komitet Sądowniczy złożony ze starszych zboru, może go wykluczyć ze społeczności. Istnieje możliwość powrotu, jeśli zmieni swoje postępowanie lub zdanie co do nauki wyznania (do czasu powrotu będzie traktowany jako odstępca, co oznacza unikanie z nim wszelkich kontaktów). Osoba wykluczona może przychodzić na zebrania religijne do Sali Królestwa, jednak nie może się na nich wypowiadać ani kontaktować z obecnymi.
 14. Armagedon: według Świadków Jehowy jest to biblijna nadchodząca powszechna "wojna w Wielkim Dniu wszechmogącego Boga" (Ks. Objawienia (Apokalipsy) 16:14,16). Określenie to odnosi się zwłaszcza do "miejsca po grecku "to'pon", [tzn. "stan, sytuacja"]", gdzie ziemscy władcy polityczni są zgromadzani przeciwko Jehowie i Jego Królestwu pod władzą Jezusa Chrystusa. Wyrazem ich sprzeciwu ma być na końcu ogólnoświatowa akcja przeciwko Świadkom Jehowy na ziemi – widzialnym przedstawicielom Królestwa Bożego.
 15. Babilon Wielki: "Ogólnoświatowe imperium religii fałszywej" – zaliczają się do niego wszystkie pozostałe religie; Kościół katolicki uznają za jego bardzo ważną część. Ma być zniszczony przez Szkarłatną Bestię, tj. różne organizacje międzynarodowe z Organizacją Narodów Zjednoczonych na czele.
 16. Szkarłatna Bestia: Różne organizacje polityczne świata z ONZ na czele, które mają w czasach końca zniszczyć Babilon Wielki (ogół religii fałszywych), a następnie mają szczególnie prześladować "religię prawdziwą", tj. Świadków Jehowy.
 17. 144 000: Świadkowie Jehowy wierzą, że Bóg wybrał spośród ludzi 144 000 jako tzw. 'pierwsze owce, małą trzódkę. Mają oni w przyszłości współkrólować z Jezusem Chrystusem przez 1000 lat w niebie po Armagedonie. Są oni powoływani od czasów Chrystusa aż do dziś. Obecnie ich liczba (żyjących) oscyluje wokół 12 tysięcy osób, tzw. "ostatek żyjących na ziemi".
 18. Maria, matka Jezusa: Wierzą, że kiedy został poczęty Jezus, Maria była w narzeczeństwie z Józefem i była dziewicą aż do rozwiązania. Następnie jeszcze miała przynajmniej kilkoro dzieci. Uważają, że należała do grona pierwszych uczniów Jezusa, na których został wylany Duch święty w dniu Pięćdziesiątnicy 33 n.e. i należy do grona 144 000 współkrólujących w niebie.

Praktykowanie wiary

Świadkowie Jehowy na podstawie Biblii, uważają, że prawdziwa religia kładzie nacisk na przestrzeganie Bożych przykazań i miłość bliźniego. Idąc za swoim zrozumieniem nauk zawartych w Piśmie Świętym:

Moralność, zdrowie, neutralność - uczą by wystrzegać się i wystrzegają się:

 • cudzołóstwa (przed i pozamałżeńskich kontaktów seksualnych),
 • poligamii,
 • kazirodztwa,
 • świadomego zaniedbywania rodziny (pod względem duchowym, materialnym i emocjonalnym),
 • nieczystości seksualnej,
 • prostytucji,
 • naturyzmu,
 • masturbacji,
 • kontaktów homoseksualnych i homoseksualizmu (lecz homoseksualistów traktują tak jak wszystkich pozostałych bliźnich);
 • kłamstwa,
 • oszczerstw,
 • plotkowania,
 • wulgarnej mowy,
 • obłudy,
 • obelg;
 • nieuczciwości,
 • chciwości,
 • sprzeniewierzenia,
 • hazardu,
 • loterii,
 • kradzieży,
 • oszustwa,
 • wyzysku,
 • lichwy;
 • zabójstwa,
 • przemocy,
 • aborcji,
 • sportów walki i ekstremalnych;
 • rasizmu,
 • nacjonalizmu,
 • szowinizmu,
 • praktyk spirytystycznych (szerzej rozumianych jako okultystycznych);
 • przesądów i zabobonów;
 • pijaństwa,
 • palenia i zażywania tytoniu,
 • żucia liści betelu,
 • narkomanii;
 • rozwodów - jedyną biblijną podstawą do rozwodu jest cudzołóstwo jednego z małżonków zgodnie ze słowami Jezusa: Ewangelia Mateusza 19:9: "..chyba w wypadku nierządu..";
 • pornografii,
 • cyberseksu,
 • klubów nocnych, itp (szerzej rozumianych jako niewłaściwa rozrywka);
 • brutalnej, erotycznej, niemoralnej lub okultystycznej rozrywki w szerzej rozumianych środkach masowego przekazu;
 • niechlujnego, wyzywającego ubioru, wyglądu oraz takiej powierzchnowości i sposobu bycia;
 • szerzej rozumianego "złego towarzystwa, które psuje pożyteczne zwyczaje" (1 List do Koryntian 15:33);
 • randek, zaręczyn, gdy jedna strona nie jest uprawniona do zawarcia małżeństwa oraz flirtowania poza małżeństwem;
 • jakiegokolwiek używania krwi pełnej, a co za tym idzie jej przyjmowania z pokarmem oraz transfuzji krwi. Świadkowie Jehowy nie przyjmują krwi pełnej oraz jej czterech głównych frakcji – krwinek czerwonych, osocza, krwinek białych oraz płytek krwi. Użycie drobniejszych frakcji podczas transfuzji uzyskiwanych z tych czterech głównych składników lub preparatów je zawierających pozostawiane jest osobistej decyzji każdego ze Świadków Jehowy[2]. Świadkowie nie godzą się także na przechowywanie i ponowne wprowadzanie do krwiobiegu ich własnej krwi, jednak możliwość wykorzystania najnowszych technik medycznych pozwalających utrzymać krew w obiegu zamkniętym (Cell Saver) jest pozostawiona własnemu osądowi pacjenta;
 • udziału w życiu politycznym (uważają to za zdradę wierności wobec Królestwa Bożego), nie służą w wojsku, nie biorą udziału w ruchach ekumenicznych, uważając inne religie za będące pod wpływem Szatana - Babilon Wielki;
 • oddawania czci godłom państwowym, sztandarom, hymnom itp. - ale je szanują - chociaż w sprawach swoich obowiązków obywatelskich (np. podatki) starają się postępować zgodnie z zasadą z listu do Rzymian 13:1 "..nie ma władzy, jak tylko za sprawą Boga; istniejące władze zajmują swe względne pozycje za sprawą Boga." jednakże zawsze z uwzględnieniem nadrzędności władzy Boga i jego zasad: Dzieje Apostolskie 5:29 ".. Musimy być bardziej posłuszni Bogu jako władcy niż ludziom ..";

Praktyki religijne:

 • modlą się wyłącznie do Boga Jehowy a swoje modlitwy zanoszą doń poprzez jego Syna - Jezusa, nie recytują ich z pamięci, ani nie odczytują z np. modlitewnika[3]);
 • odrzucają kult obrazów, rzeźb i innych wizerunków (który uważają za bałwochwalstwo) oraz pośrednictwo i kult świętych;
 • przyjmują chrzest przez całkowite zanurzenie w wodzie jako symbol oddania się Bogu osoby duchowo dojrzałej[4], po zrozumieniu i zaakceptowaniu przez nią nauk doktrynalnych; nie posiadają tzw. formuły chrztu czyli nie ma podczas tego aktu, żadnych wygłaszanych słów (przed chrztem padają tylko dwa pytania), nie występuje chrzest niemowląt, choć może zostać ochrzczone dziecko. Chrzest praktykowany jest wyłącznie na podstawie świadomej decyzji i zrozumienia czym jest.
 • odrzucają tradycyjne rytuały, święta, wywodzące się z kultury ludowej bądź obchodzone indywidualnie – jak urodziny czy imieniny i ustanowione święta państwowe i święta religijne[5], poza doroczną Pamiątką śmierci Jezusa Chrystusa[6] (obchodzoną w okresie zbliżonym do świąt Wielkiego Tygodnia poprzedzającego Wielkanoc), odbywającą się na wiosnę w dniu odpowiadającym 14 Nisan według kalendarza hebrajskiego;
 • prowadzą na całym świecie działalność kaznodziejską, nauczając głównie przez głoszenie 'od domu do domu', głoszenie na ulicy, głoszenie przez telefon i listownie. Publikują także artykuły w formie drukowanej, wideo, audio i elektronicznej;
 • uczestniczą dwa razy w tygodniu w otwartych zebraniach zboru, które odbywają się w obiektach nazywanych Salami Królestwa. Składają się na nie: wykłady publiczne, studium Biblii za pomocą artykułu ze Strażnicy (Studium Strażnicy), Zborowe studium Biblii (analiza fragmentu książek omawiających najczęściej księgi biblijne), zebranie Teokratycznej Szkoły Służby Kaznodziejskiej - pokazy i instruktaże technik kaznodziejskich (sposoby głoszenia) i Zebranie służby czyli wywiady i dyskusje, omawianie artykułów z Naszej Służby Królestwa oraz omawianie potrzeb zboru - różne tematy i zagadnienia o treści przydatnej dla członków zborów;
 • prowadzą dodatkowe szkolenia np.: Kurs Służby Pionierskiej, Kurs Służby Królestwa, Kurs Biblijny dla Braci, Kurs Biblijny dla Małżeństw czy Biblijnej Szkole Strażnicy – Gilead;
 • zwykle trzy razy do roku uczestniczą w masowych spotkaniach zwanych kongresami (zgromadzeniami), organizowanych zwykle na dużych obiektach, takich jak stadiony, hale sportowe, a także coraz częściej we własnych obiektach specjalnie do tego celu zbudowanych: Salach Zgromadzeń - w Polsce: Malbork, Poznań, (Stęszew), Łódź, Warszawa (Ursus), Sosnowiec, Lublin, Skarbimierz, Mosty);
 • Biblię studiują również indywidualnie - tzw. osobiste studium Biblii, w gronie rodzinnym (tzw. wielbienie Boga w gronie rodzinnym), na cotygodniowych zebraniach: Szkoły Teokratycznej (studiowanie kolejnych partii tekstu biblijnego) i Zborowego Studium Biblii oraz podczas zebrania Studium Strażnicy (analiza artykułu z czasopisma Strażnica w oparciu o Biblię). Oprócz tego codziennie analizują jakiś krótki wybrany temat, zagadnienie na podstawie ich publikacji (Codzienne badanie Pism).
 • w razie klęsk żywiołowych, wojen i zamieszek organizują pomoc humanitarną głównie dla poszkodowanych współwyznawców (lokalną lub międzynarodową);
 • prowadzą międzynarodowy program budowlany swoich obiektów religijnych, w których uczestniczą brygady wolontariuszy;
 • prowadzą szkolenia dla misjonarzy - Biblijna Szkoła Strażnicy - Gilead, którzy są wysyłani w różne części świata;
 • prowadzą kursy czytania i pisania dla analfabetów;
 • nie występuje podział na duchownych i laików - wszyscy są duchowymi braćmi i siostrami;
 • uroczystości pogrzebowe wyznawców nie zawierają rytuałów i obrzędów w intencji zmarłych. Okolicznościowe przemówienie może odbyć się w miejscowej Sali Królestwa, w zakładzie pogrzebowym, w domu zmarłego lub przy grobie. Starszy zboru krótko przypomina historię życia zmarłego oraz jego nadzieję na zmartwychwstanie, którą żywił. Celem takiej uroczystości jest pocieszenie w smutku najbliższych oraz przypomnienie tego co Biblia mówi o śmierci i nadziei zmartwychwstania (Ewangelia Jana 5:28, 29; 11:25; List do Rzymian 5:12; 2 List Piotra 3:13). W czasie uroczystości śpiewa się jedną z ich pieśni, a kończy pocieszającą modlitwą do Jehowy[7]. Nie wierzą w istnienie duchów zmarłych (Księga Psalmów 146:4), gdyż nie wierzą by człowiek posiadał nieśmiertelną duszę. Wystrzegają się każdego zwyczaju w jakim upatrują pogańskiego pochodzenia np. urządzanych z myślą o zjednaniu przychylności zmarłych, urządzania styp, nocnego czuwanie przy zwłokach, składania ofiar płynnych, przemawiania do zmarłych, kierowania do nich próśb, organizowania uroczystych rocznic pogrzebu, noszenia żałoby i innych np.: Wszystkich Świętych, Zaduszki itp.
 • wyznawcy pragnący się pobrać muszą spełnić pewne wymagania prawne, aby móc zawrzeć legalny związek małżeński w danym kraju. Może towarzyszyć temu skromna, prosta ceremonia, której przewodniczy urzędnik USC (w Polsce), lub w niektórych krajach upoważniony kaznodzieja zboru. Okolicznościowe 30 minutowe przemówienie może odbyć się w miejscowej Sali Królestwa - za zgodą miejscowych starszych zboru jeżeli osoby przyszli nowożeńcy wyrażą taką prośbę i spełnią odpowiednie wymagania - na którą na ogół zapraszana jest cała wspólnota zboru i inni goście[8] Przemówienie pt. Małżeństwo godne uznania w oczach Bożych kieruje uwagę na praktyczne rady biblijne zawarte w książce Tajemnica szczęścia rodzinnego oraz w innych publikacjach Świadków Jehowy. Z rozważań tych odnoszą pożytek zarówno nowożeńcy, jak i pozostali słuchacze. Zachęca ono pana młodego, by wywiązywał się z powierzonej mu przez Boga roli głowy rodziny (1 List do Koryntian 11:3). Dlatego odpowiedzialność za przebieg całej uroczystości ślubnej spoczywa przede wszystkim na nim.[9] W zależności od decyzji nowożeńców może się potem odbyć przyjęcie weselne w wynajętym obiekcie, na które zapraszani są wytypowani goście. Niektóre zwyczaje ślubne nie są praktykowane. Nie praktykuje się odnawianie przysięgi małżeńskiej, a obchodzenie rocznic ślubu jest kwestią sumienia. Duży nacisk kładzie się na to by współmałżonkiem została osoba z grona współwyznawców choć nie jest to warunkiem zawarcia małżeństwa. W przypadku ponownego związku małżeńskiego możliwość jego zawarcia jest uzależniona od śmierci współmałżonka lub rozwodu, a ten możliwy jest gdy dojdzie do cudzołóstwa którejkolwiek ze stron.

Organizacja i członkostwo

Świadkowie Jehowy mają organizację zarządzaną w sposób określany przez nich jako teokratyczny; składają się na nią instytucje prawne i Biura Oddziałów. Na instytucje prawne składa się Pensylwańskie Biblijne i Traktatowe Towarzystwo Strażnica, do którego należą prawa autorskie publikacji Świadków Jehowy, Zarejestrowane Nowojorskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica zarządzające majątkiem oraz inne korporacje.

Nad kwestiami religijnymi czuwa Ciało Kierownicze (liczba członków zmienia się, ale zwykle liczy ono kilku lub kilkunastu członków), decydujące we wszystkich sprawach doktryny i organizacji. Ciału Kierowniczemu podlega 6 komitetów, nadzorujących Biura Oddziałów z komitetami oddziałów na czele. Oddziały (obecnie 91) dzielą się na okręgi (nadzorowane przez nadzorców okręgów), które dzielą się z kolei na obwody (nadzorowane przez nadzorców obwodów). W obwodzie istnieje zwykle około 20 zborów (których jest aktualnie na świecie 113 823), nadzorowanych przez starszych zboru, którzy do pomocy mają sług pomocniczych.

W Polsce Biuro Oddziału mieści się w Nadarzynie koło Warszawy. Podmiotem reprezentującym Świadków Jehowy w Polsce jest Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce.

Według własnych statystyk[10][11] w sprawozdaniu za 2013 było maksymalnie 7 965 954 głosicieli, tj. osób, które systematycznie prowadzą służbę kaznodziejską, ochrzczonych i nieochrzczonych w 113 823 zborach. W Polsce liczba ta wyniosła maksymalnie 124 280 w 1418 zborach. Podczas jedynego w roku święta religijnego Świadków Jehowy – Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa - były obecne w 2013 roku na całym świecie, 19 241 252 osoby. W Polsce w 2013 roku 200 871 Świadków Jehowy, osób zainteresowanych ich wiarą oraz innych zaproszonych.

Publikacje

Świadkowie Jehowy są aktywni w rozpowszechnianiu swojej religii. Swoje publikacje wydają w ponad 960 językach (w formie drukowanej, elektronicznej, fonicznej i wizualnej)[12], w tym w ponad 960 językach on-line[13]. Do najbardziej znanych należą czasopisma: Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy wydawana w 213 językach w przeciętnym nakładzie ok. 45,95 miliona egzemplarzy oraz Przebudźcie się! - w 99 językach w przeciętnym nakładzie ok. 44,75 miliona egzemplarzy. Wydali również Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, które ukazało się do tej pory w nakładzie ponad 230 milionów egzemplarzy w 170 językach. Tylko w ciągu minionej dekady łączny nakład wszystkich ich publikacji wyniósł ponad 20 miliardów egzemplarzy.

Świadkowie Jehowy na świecie (mapa)

Świadkowie Jehowy w poszczególnych państwach: kolor granatowy - powyżej 1 mln głosicieli; niebieski - pow. 100 tys.; czarny - do 100 tys.; czerwony - działalność zakazana lub ograniczona

Status religii oraz legalność

Świadkowie Jehowy w Polsce w celu ułatwienia importu swoich publikacji zarejestrowali się w 1985 roku jako spółka pod nazwą Strażnica — Wydawnictwo Wyznania Świadków Jehowy w Polsce[14]. 12 maja 1989 roku zostali oficjalnie zarejestrowani i zalegalizowani w ówczesnym Urzędzie do Spraw Wyznań jako związek wyznaniowy pod nazwą Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce. Od 31 stycznia 1990 roku są wpisani do nowego rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych jaki utworzono, pod nr 34.[15][16]

Wiele międzynarodowych organizacji świeckich, także sądowniczych, uznaje ich jako znaną religię, obecnie w większości krajów świata są oni zarejestrowani jako legalny związek wyznaniowy. 30 czerwca 2011 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że rząd Francji narusza prawa Świadków Jehowy, kiedy starał się narzucić z mocą wsteczną 60% podatku od wszystkich religijnych darowizn przekazanych przez Świadków Jehowy we Francji w latach 1993 i 1996 [17].

7 lipca 2011 roku Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka większością głosów szesnaście do jednego (przedstawiciel z Armenii) orzekła, że Armenia narusza prawo do wolności sumienia jednego z tamtejszych Świadków Jehowy, skazanego i uwięzionego za uchylanie się od służby wojskowej ze względu na sprzeciw sumienia. Orzeczenie to oznacza ostateczne określenie definicji ochrony praw osób uchylających się od pełnienia służby wojskowej ze względu na sprzeciw sumienia w 44-letnim orzecznictwie w tej kwestii [18].

W Sądzie Najwyższym USA do końca 1998 roku toczyło się 71 spraw z udziałem Świadków Jehowy, z których około dwie trzecie skończyło się wyrokiem korzystnym dla tego ruchu religijnego. Procesy przeciwko temu związkowi religijnemu toczą się także w Gruzji i Rosji.

Obecnie całkowity zakaz działalności lub znaczne jej ograniczenia (aż po otwarte prześladowania, aresztowania i przetrzymywanie w więzieniach, liczne przypadki używania przemocy i inne szykany) oficjalnie mają miejsce w 30 krajach: komunistycznych (Chiny, Korea Północna, Laos, Wietnam) oraz w państwach islamskich: (Algieria, Afganistan, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Dżibuti, Egipt[19], Erytrea - gdzie w 1994 roku odebrano im obywatelstwo i wielu z nich (także członkowie ich rodzin, w tym dzieci) od tego czasu przebywa bez żadnych procesów sądowych w więzieniach [20][21], Irak, Iran, Jemen, Jordania, Katar, Komory, Kuwejt, Libia, Malediwy, Maroko, Oman, Somalia, Syria, Tadżykistan[22][23][24][25], Tunezja, Uzbekistan i Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz Singapur i Turkmenistan[26][27][28][29]. Ogółem w wyżej wymienionych krajach następuje w ciągu ostatnich kilku lat, coroczny ok. 16-26 procentowy wzrost aktywnych wyznawców[30]. W tych krajach działa 39 388 aktywnych wyznawców w 708 zborach (2013).

Statystyka

 • Najwyższa liczba głosicieli w 2013: 7 965 954
 • Przeciętna liczba głosicieli w 2013: 7 698 377
 • Procent wzrostu w stosunku do 2012: 2,1%
 • Liczba nowoochrzczonych w 2013: 277 344
 • Liczba krajów i terytoriów: 239
 • Przeciętna liczba pionierów pomocniczych w 2013: 496 089
 • Przeciętna liczba pionierów pełnoczasowych w 2013: 1 025 677
 • Liczba godzin spędzonych w działalności kaznodziejskiej w 2013: 1 841 180 235
 • Przeciętna liczba studiów biblijnych w 2013: 9 254 963
 • Liczba obecnych na Wieczerzy Pańskiej (Pamiątce) w 2013: 19 241 252
 • Liczba zborów w 2013: 113 823


Przypisy

 1. Podziękowania za działalność społeczność w Rosji
 2. Przebudźcie się!, sierpień 2006, s. 11-12
 3. Zbliż się do Boga przez modlitwę
 4. Chrzest a twoja więź z Bogiem
 5. Czy obchodzić święta?
 6. Wieczerza Pańska — uroczystość, która przysparza chwały Bogu
 7. Stroń od zwyczajów, które nie podobają się Bogu
 8. Radosny i godny dzień zaślubin
 9. Strażnica 15.10.2006 s. 19
 10. watchtower.org
 11. Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 40-51
 12. Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy?, s. 6
 13. Publikacje w ok. 600 językach on-line
 14. Rocznik Świadków Jehowy 1994, s. 246
 15. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 16. Najdłuższa konspiracja PRL? Jerzy Rzędowski (Biuletyn IPN, 03/2004 s. 49)
 17. ETPC uznaje racje Świadków Jehowy we Francji
 18. Przełomowa decyzja Wielkiej Izby Trybunału Europejskiego w obronie praw osób uchylających się [od służby wojskowej ze względu na sprzeciw sumienia]
 19. Prześladowania w Egipcie
 20. Prześladowanie Świadków Jehowy w Erytrei
 21. US Depatament of State o prześladowaniu Świadków Jehowy w Erytrei
 22. Zakaz w Tadżykistanie
 23. Rocznik Świadków Jehowy 2007 s. 23, 32-40
 24. Agencja Reutera, 25.02.1995
 25. Strażnica 1.10.95 s. 29
 26. Prześladowania Świadków Jehowy w Turkmenistanie
 27. Human Rigthts Without Frontiers
 28. US Departament of State o zakazie działalności Świadków Jehowy w Egipcie
 29. Świadkowie Jehowy więzieni od 1994 r. w Erytrei
 30. Rocznik Świadków Jehowy 2014